ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2/หัวหน้างานพัสดุ ครุภัณฑ์/ผู้ข่วยหัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :