ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ. 2
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :