ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเนตรนภา มีเสมอ
ตำแหน่ง :บุคลากรสบับสนุน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : คุณครูพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรสบับสนุน