ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเนตรนภา มีเสมอ
ตำแหน่ง :บุคลากรสบับสนุนฯ/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยและเลขานุการหัวหน้าฝ่ายงานการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :