ชื่อ - นามสกุล :นางจิตราพร พวงกุหลาบ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคลากร/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :