ชื่อ - นามสกุล :นางสำลี เขียวยิ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ. 3
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :Sumlee05@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :