[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการเด่น

โครงการธนาคารขยะ...

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 

  
ประวัติโรงเรียน  
 


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองเบน

โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองกระโดน ๗ (วัดหนองเบน) เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน มีนักเรียน ๗๐ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีครู ๑ คน คือนายประชุม มิ่งเมือง รักษาการแทนครูใหญ่ และมีนายอรุณ บุณยวิโรจน์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองเป็นผู้ทำพิธีเปิด ต่อมามีนักเรียนมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดทำการสอน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน ได้ทำพิธีเปิดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ แบบพื้นไม้ใต้ถุนสูง จำนวน ๑๔ ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีประชาชนบริจาคสมทบอีก ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท


ต่อมาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ทำการเปิดสอนชั้นมัธยมสามัญ ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อว่า “ โรงเรียนเมืองนครสวรรค์ ” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

ปีงบประมาณ ๒๕๐๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ป.๑ พิเศษขนาด ๗ ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท มีนายสุวรรณ ธนกัญญา ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มาทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๑๐ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๔ วิทยาลัยครูนครสวรรค์จัดให้โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนรับนักศึกษามาฝึกสอน โดยใช้บ้านพักสถานีอนามัยหนองเบนซึ่งยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นที่พักอาศัย

ปีการศึกษา ๒๕๑๖ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จัดให้โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์เป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตามโครงการฝึกหัดครูและบริหารการศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๑๙ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม จำนวน ๒๘ ที่นั่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๒๑ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑๐หลัง เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ตึก ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑,๑๙๑,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีกเป็นเงิน ๒๙๖,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ได้รับงบประมาณ แบบ ๐๑๗ ตึก ๒ ชั้น อีกจำนวน ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างต่อเติม เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๘๒๓,๕๐๐ บาท และได้รับงบประมาณซ่องแซมฝ้าอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ จำนวน ๑ ชั้น จำนวน ๕ ห้อง เป็นเงิน ๒๙,๒๐๐ บาท รวมงบประมาณที่ได้รับ ๘๘๗,๗๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการประเมินความพร้อมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เพื่อถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ ได้ถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการครูถ่ายโอนมา จำนวน ๑๒ คน ข้าราชการที่ไม่ถ่ายโอนจำนวน ๔ คนและลูกจ้างประจำ (ภารโรง) จำนวน ๒ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนเปิดขยายรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ ขวบ) และเทศบาลตำบลหนองเบนได้จัดสรรงบประมาณให้เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด จำนวน ๖ ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) สัญญาจ้างเลขที่ ๓ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ งบประมาณก่อสร้าง ๙,๙๙๙,๙๙๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข็มแข็ง ๕๐% เทศบาลตำบลหนองเบนสมทบ ๕๐% เริ่ม ตามสัญญา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สะอาด ร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มีน้ำใจ วินัยดี